ARTICLES

ผลของการเข้าสู่ AEC ต่อการขนส่งทางถนนในกลุ่มประเทศ GMS มาเลเซียและสิงคโปร์

เริ่มต้นปี 2016 เรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ท้าทายในยุคเศรษฐกิจไม่ดีก็คือเรื่องการบริหารต้นทุน ซึ่งต้นทุนทางโลจิสติกส์ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค นอกจากนี้ปีนี้ก็เป็นปีตั้งต้นของการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ในบทความนี้ก็เลยอาจจะขอตามกระแสเรื่องนี้ โดยเอาสองเรื่องนี้เข้ามาผูกกัน ซึ่งผมจะอ้างอิงข้อมูลการศึกษาต้นทุนการขนส่งที่แท้จริงและการบิดเบือนราคากรณีเส้นทางการขนส่งบนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ซึ่งเป็นการศึกษาที่ได้ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)...

Read More