เกี่ยวกับ QEN Solutions

บริษัท คิวเอ็น โซลูชั่น จำกัด (QEN Solutions Co.,Ltd) เราคือผู้ให้คำปรึกษาเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กร
ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Supply Chain

Services

QEN มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก
ในด้านต่างๆ ดังนี้
- Supply Chain Solution Design
- Special Problems in Logistics
- Outsourcing Strategy
- Sourcing Management
- Six-Sigma
- Performance Measurement

Customers

QEN เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์
การให้คำปรึกษาในบริษัทเอกชน
ชั้นนำมากมาย

อาทิ King Power, Tesco Lotus,
KOHLER, PTT, Betagro
และ Boonrawd Brewery เป็นต้น

Contact Us

88 เดอะ เทอมินอล สิรินธร- ปิ่นเกล้า 88/14 หมู่ 6 ถนน เทอดพระเกียรติ แขวงวัดชลอ เขตบางกรวย นนทบุรี 11130

Tel : 02-051-4703
Email : info@qen-solutions.com
Facebook : @qensolutions

CONSULTANT

Vatcharapol Sukhotu, PhD

Vatcharapol Sukhotu, PhD

Dr. Vatcharapol Sukhotu has had experiences in both business and academia. His areas of specialization are in supply chain management and operations management.

Phiraboon Phaiboontham

Phiraboon Phaiboontham

Phiraboon Phaiboontham has extensive experiences and career in supply chain management. He held many senior executive positions and has done many professional works, both domestic and international.

Kanok Juthamanee

Kanok Juthamanee

Kanok Juthamanee’s main expertise lies in logistics, especially in distribution center process, system, and material handling development. He has had an extensive experience in industry as well as consulting projects.

โลจิสติกส์ที่จะก้าวเข้ายุคที่ใครๆ ก็เรียกว่า 4.0

โลจิสติกส์ที่จะก้าวเข้ายุคที่ใครๆ ก็เรียกว่า 4.0

ตอนนี้ใครๆ ก็พูดถึงเลข 4.0 ซึ่งมาในหลากหลายรูปแบบ เช่น การตลาด 4.0 ทรัพยากรมนุษย์ 4.0 หรือ การศึกษา 4.0 ซึ่งกระแส 4.0 ในประเทศไทยได้ก่อเกิดขึ้นมาจากการที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้นำแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และก็ได้ถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ตั้งแต่ปลายปี 2559 ซึ่งโมเดลประเทศไทย 4.0 จะส่งเสริมให้มีการพัฒนาและและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ (value-added economy) โดยทำว่า 4.0 ก็น่าจะเริ่มมาจากสิ่งที่เรียกว่า "Industry 4.0" หรือ "Industrie 4.0" ซึ่งมีที่มาจากคณะทำงาน Industrie 4.0 ที่ถูกตั้งขึ้นและได้เงินทุนจากรัฐบาลประเทศเยอรมันเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการผลิตที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ชั้นสูง โดยการใช้ตัวเลข 4.0 นั้นก็ล้อมาจากยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม

Using the Management Consulting Services Effectively

(Source: BUSINESS | The Ultimate Resource, 2002, Bloomsbury Publishing Plc.) Checklist for prospective users of consultants 1. Involve senior...

ผลของการเข้าสู่ AEC ต่อการขนส่งทางถนนในกลุ่มประเทศ GMS มาเลเซียและสิงคโปร์

เริ่มต้นปี 2016 เรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ท้าทายในยุคเศรษฐกิจไม่ดีก็คือเรื่องการบริหารต้นทุน ซึ่งต้นทุนทางโลจิสติกส์ถือเป็นต้นทุนที่สำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค นอกจากนี้ปีนี้ก็เป็นปีตั้งต้นของการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community, AEC) ในบทความนี้ก็เลยอาจจะขอตามกระแสเรื่องนี้ โดยเอาสองเรื่องนี้เข้ามาผูกกัน ซึ่งผมจะอ้างอิงข้อมูลการศึกษาต้นทุนการขนส่งที่แท้จริงและการบิดเบือนราคากรณีเส้นทางการขนส่งบนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) ซึ่งเป็นการศึกษาที่ได้ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)...